Stakeholders - Sănătatea mamei și copilului

În România, domeniul sănătății mamei și copilului aparent este un domeniu ce ține aproape în exclusivitate de Ministerul Sănătății. În realitate acesta este un domeniu complex care se extinde atât interpersonal cât și instituțional pe multe domenii. Pe de o parte avem actorii instituționali, cum ar fi Ministerul Sănătății sau serviciile sociale, care sunt influențate de organisme internaționale (precum Organizația Mondială a Sănătății) care moderează și modelează modul de funcționare și direcțiile principale de dezvoltare. Dincolo de asta mai avem și organizațiile din societatea civilă (ONG-uri) care intervin în acele situații unde competențele sau resursele statului se dovedesc insuficiente. 

Mai jos prezentăm o listă comprehensivă a principalelor organisme implicate în acest domeniu.

A. Autorități publice

În România, ”Sănătatea mamei și copilului” deși sună ca un domeniu care necesită aproape exclusiv competențe medicale, la o analiză mai profundă a domeniului o să vedem că există un întreg ecosistem în care atât mama cât și copilul participă. Acest ecosistem cuprinde și alți actori instituționali (precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecției Copilului sau Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție). Aceste autorități, cel puțin în teorie, au competențe diverse și încearcă să acopere întreg procesul de fertilizare - sarcina - naștere, cu un succes mai mare sau mai mic.

Ministerulsanatatii Rs Jpg

Ministerul Sănătății, este structurat pe mai multe subunități și arii ale acestuia. Ministerul Sănătății este cel care prin organismele sale și prin reglementările, procedurile și dotările (materiale sau umane) sale are cel mai mare impact asupra domeniului ”Sănătății mamei și copilului”. 

Ministerul Sănătății se compune din mai multe nivele, atât de diagnostic și intervenție cât și de implementarea de programe regionale sau naționale de informare a publicului cu privire la probleme de sănătate la nivel național. Acesta se diferențiază în mai multe tipuri de unități și de tratament, incluzând aici medicina de familie, rețeaua națională a unităților spitalicești, serviciul medical de urgență precum și tipuri de tratament ambulatoriu sau cu internare (sau supraveghere) în diferitele unități medicale. Acesta are în subordine diferitele specializări medicale, cum ar fi cea de obstetrică și ginecologie sau neonatologie.

Societatea Nationala De Medicina Familiei Rs

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) are drept scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ, juridic, şi promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei.

SNMF este cea mai mare şi mai puternică societate profesională medicală din România și dorește să contribuie la asigurarea continuităţii şi coerenţei politicii de asistenţă medicală primară/de familie.

Fiind portavocea unei specialităţi de mare calibru, structura SNMF este extrem de complexă. Fiecare judeţ din România are o asociaţie locală de medicina familiei. Fiecare asociaţie locală este o entitate independentă din punct de vedere juridic, astfel încât SNMF este de fapt o structură federativă. Asociaţiile locale sunt afiliate SNMF printr-un document numit protocol de afiliere semnat de ambele părţi. Obiectivele SNMF, prevăzute ca atare în statut reflectă de fapt activitatea acesteia de până în prezent și proiectele viitoare.

Este instanța care ar trebui să ofere cel mai mare suport și primul nivel de contact pentru acei cetățeni care se gândesc să își întemeieze o familie. Să ofere informații atât de natură medicală, psihologică sau procedurală în care să sprijine parcursul concepției, sarcinii, nașterii și mai apoi asigurării de condiții de sănătate optimă atât pentru părinți cât și pentru copii.

Ordinulasistentilormedicaliggeneralistimoaseloramr Rs

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este o organizaţie profesională şi de reglementare, cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate.

Ordinul autorizează exercitarea profesiei, îi înregistrează în baza sa de date pe toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din România şi, de asemenea, judecă abaterile de la regulile de etică şi deontologie.

Controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătății Publice și de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), autorități competente române, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Această direcție asigură legătura și trecerea de la un proces fiziologic normal (cum este nașterea) la actul medical al nașterii. Acest organism asigură atât servicii prenatale cât și în timpul nașterii (dacă acesta este o naștere spontană) dar și informații și suport după naștere. Multe moașe profesioniste au o specializare dublă ce le permite activarea într-un cadru spitalicesc, respectiv cea de asistentă medicală.

Cnas Rs Jpg

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) are ca și misiune principală oferirea unui sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba asiguratului și a interesului public.

Conceptul fundamental pe care se clădeşte sistemul de asigurări sociale de sănătate are la bază principiul descentralizării şi autonomiei în conducere şi administrare, în scopul acordării unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat, prin solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor. Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă, astfel, principalul sistem de finanţare al ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei, care oferă un pachet de servicii de bază ce cuprinde investigaţii şi servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Conform prevederilor legii-cadru care guvernează sistemul de asigurări sociale de sănătate, principalul obiect de activitate al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate îl reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

În vederea realizării misiunii sale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate:

 • reprezintă interesele asiguraţilor şi folosește mijloace adecvate de mediatizare pentru informarea reprezentarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor;
 • acoperă nevoile de servicii de sănătate ale populaţiei, în limita fondurilor aprobate;
 • gestionează şi administrează eficient Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Finanţarea asistenţei medicale din România este asigurată în principal din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, completată cu sume din bugetul de stat, venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi veniturile proprii ale populaţiei. Bugetul Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, este aprobat anual de Parlamentul României, ca anexa la Legea bugetului de stat.

Daspc Logo Rs

Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția Copilului, este instituția publică din România aflată în subordinea consiliilor județene respectiv în subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare în municipiul București, care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie. Această instituție este responsabilă pentru protecția socială a grupurilor defavorizate (cum ar fi în acest caz al mamelor adolescente, al mamelor din diferite comunități etnice defavorizate, etc) precum și de serviciul responsabil pentru protecția copilului în caz de abandon (fie el în unități medicale sau în alte circumstanțe).

Autoritateanationalapentrudrepturilecopilului Rs Jpg

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.

Misiunea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA) este de a monitoriza respectarea drepturilor tuturor copiilor şi de a lua toate măsurile pentru a contribui la crearea unei societăţi demne pentru copii, implicând în acest proces autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, societatea civilă, părinţii şi copiii. Are competențe în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului, în domeniul prevenirii separării copilului de părinți și al protecției speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinți, în domeniul adopției precum și în cel economico-financiar adiacent acestor domenii.

Institutulnationalsanatateamameisicopilului Rs

Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” (INSMC) este o unitate de referință în domeniul sănătății mamei și copilului, în domeniile pediatrie, obstetrica-ginecologie, dar și cercetare. Prezenta la evenimentele naționale și internaționale a colectivului, a transmis ca îmbinarea experienței profesionale și a tehnologiei inovative, conduc către creșterea calității serviciilor medicale și asistentei medicale, evoluția fiind vizibilă și în cadrul performanțelor acumulate în ultimii ani.

INSMC este cunoscut ca fiind una dintre unitățile care ofera asistentă medicală zi și noapte în unități spitalicești și ambulatorii; ca unitate de învățământ medical superior (obstetrica-ginecologie, neonatologie și pediatrie), specializare și perfecționare postuniversitară, precum și învățământ pentru personalul mediu; cercetarea științifică (în domeniul sănătății mamei și a copilului) este un obiectiv major al activității INSMC.

De asemenea este organul tehnico-metodologic al Ministerului Sănătății în cele 2 domenii (sănătatea mamei și copilului) și implicat în educația pentru sănătate (promovarea sănătății). în plus, este și coordonatorul unor programe naționale de sănătate a mamei și a copilului.

Mediatori Sanitari Rs

Mediatorii Sanitari, prin programul de mediere sanitară, care a fost conceput pentru a îmbunătăți starea de sănătate a comunității rome precum și accesul lor la servicii medicale. Conform statisticilor oficiale, minoritatea romă este al treilea cel mai mare grup etnic (3.2% din populație). Comparativ cu populația generală, etnici romi au au rate mai crescute de mortalitate infantilă, o speranță de viață mai scăzută la naștere precum și rate de imunizare (vaccinare) mai scăzute a copiilor. În același timp este minoritatea cea mai expusă la discriminările din sistemul de sănătate.

Scopul programului este de facilitarea comunicării dintre comunitățile rome și personalul medical și mărirea eficienței programelor de intervenție asupra sănătății publice. Mediatorii de obicei sunt femei de etnie romă cu un nivel mediu de educație, care au fost recomandate de către comunitatea locală, aprobate de specialiștii medicali, care au promovat un curs de pregătire de bază. 

Principalele lor responsabilități includ:

 • medierea relației dintre specialiștii medicali și membrii comunității;
 • colectarea de date cu privire la starea de sănătate a comunității;
 • facilitarea accesului la servicii de sănătate a comunității rome;
 • educație pentru sănătate.
 • suport pentru intervenții de sănătate publică în comunitățile rome.

Programul a fost instituționalizat în 2002 în contextul Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Situației Romilor. Până în anul 2008 s-au format aproximativ 600 de mediatori care lucrează cu comunitățile rome de pe întreg teritoriul țării.

Politia Si Jandarmeria

Poliția Română, intervine în cazurile de abandon și/sau neglijare a nou-născutului, fie în spitale sau maternități (cel mai des întâlnit) dar și în afara acestuia, la sesizarea personalului medical sau al cetățenilor, în conformitate cu reglementările din Legea nr. 47/1993. Acesta împreună cu autoritățile administrative locale stabilesc atât procedura de găsire a persoanelor care au înfăptuit abandonul (conform codului de procedură). Acesta împreună cu celelalte instituții implicate (autoritatea locală și serviciile de protecția copilului) asigură protecția și îngrijirea drepturilor nou-născutului. 


B. Organizații internaționale și organisme europene

Când vine vorba despre sănătate publică precum și de sănătatea mamei și copilului organismele internaționale joacă un rol important care influențează puternic actorii naționali, prin elaborarea de planuri și norme internaționale pentru îmbunătățirea calității și volumului serviciilor de sănătate oferite la nivel regional și global

Comisia Europeana Rs

Comisia Europeană, este organul executiv al Uniunii Europene, independent din punct de vedere politic. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Comisia propune noi acte legislative, gestionează politicile UE și alocă fonduri europene, garantează respectarea legislației Uniunii Europene precum și reprezintă Uniunea Europeană pe scena internațională.

Cu privire la problemele de sănătate publică, UE vine în completarea politicilor naționale de sănătate, sprijinind guvernele statelor membre să atingă obiective comune, să pună în comun resurse și să depășească provocări comune. UE elaborează norme și standarde europene pentru produse și servicii medicale și oferă finanțare pentru proiecte de sănătate din întreaga Uniune.

Politica UE în domeniul sănătății se concentrează pe protejarea și îmbunătățirea sănătății populației, pe accesul tuturor europenilor la asistență medicală modernă și eficientă și pe coordonarea reacției la amenințările grave la adresa sănătății care implică mai multe țări din UE. De asemenea, pentru UE sunt importante măsurile de prevenire a bolilor și reacția adecvată la apariția bolilor. Măsurile de prevenire includ, printre altele, vaccinarea, combaterea rezistenței la antimicrobiene, acțiunile împotriva cancerului și etichetarea alimentară responsabilă.

Există două agenții create special pentru a sprijini guvernele naționale în chestiuni legate de sănătate. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor evaluează și monitorizează amenințările emergente la adresa sănătății, pentru a coordona reacțiile. Agenția Europeană pentru Medicamente gestionează evaluarea științifică a calității, siguranței și eficienței tuturor medicamentelor din UE.

World Health Organization Logo Rs

Organizația Mondială a Sănătății, a fost înființată pe 7 aprilie 1948, de ziua mondială a sănătății. În momentul de față aceasta numără peste 7000 de angajați din peste 150 de țări cu birouri regionale aferente în acestea, 6 birouri regionale și sediul central din Geneva.

Dincolo de specialiștii medicali, specialiști de sănătate publică, oameni de știință și epidemiologi, Organizația Mondială a Sănătății are în subordine și angajați specializați în managementul administrativ, financiar și al sistemelor informatice, precum și experți în domeniile de statistica sănătății, economie și intervenție medicală de urgență.

Misiunea Organizației Mondiale a Sănătății este de a asigura un acces mai bun la servicii de sănătate la peste 3 miliarde de oameni din care: pentru un miliard de oameni să ofere asigurare medicală universală, pentru un milion de oameni să asigure intervenții medicale de urgență, iar pentru un alt miliard de oameni să asigure un acces mai bun la servicii de sănătate.

Pentru asigurarea medicală universală se focusează pe:

 • îmbunătățirea accesului și calității intervenției primare;
 • muncă pentru a ajuta sustenabilitatea financiară și protecția financiară;
 • îmbunătățirea accesului la produse și servicii medicale de bază;
 • pregătirea forței de muncă din domeniul sănătății și consultare cu privire la politicile de lucru;
 • asigurarea participării oamenilor la serviciile naționale de sănătate;
 • îmbunătățirea monitorizării datelor și a informațiilor.

Pentru asigurarea intervențiilor medicale de urgență acesta se focusează pe:

 • pregătirea pentru urgențe prin identificarea, controlul și managementul riscurilor;
 • prevenirea urgențelor și ajutor pentru dezvoltarea uneltelor necesare de intervenție din timpul epidemiilor;
 • identificarea și răspunsul la urgențe medicale acute; asigurarea de suport medical de bază în situații de criză.

Pentru asigurarea de servicii de sănătate acesta lucrează în vederea adresării determinanților sociali; promovarea abordării intersectoriale a problematicii sănătății precum si prioritizarea politicilor și reglementărilor de sănătate.

Unicef Logo

UNICEF este fondul de dezvoltare ONU destinat programelor pentru copii, cu o prezență semnificativă în România unde activează ca organizație non-guvernamentală îndeosebi pe partea de elaborare de politici și studii academice, precum și consultare în elaborarea de acte normative.

În România, UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor.

Internationalplannedparenthoodfederation Rs

The International Planned Parenthood Federation European Network, parte a rețelei Planned Parenthood Federation, acesta este biroul regional al zonei Europene. Rețeaua IPPF EN și partenerii lor sunt activi în peste 40 de țări atât din Europa cât și din Asia Centrală pentru a ajuta toate persoanele, dar în special pe cele care suferă de excludere socială, pentru a trăi cu demnitate și pentru a avea access la drepturi reproductive și sexuale. Acest access este esențial pentru a atinge Scopurile de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite în toate țările. 

Asociațiile membre sunt organizații independente care întrepătrund acțiuni pentru populațiile locale, în special pentru cele marginalizate. Lucrează cu tineri pentru a asigura că au toate informațiile și aptitudinile necesare pentru a-și gestiona sănătatea și pentru a se angaja în relații intime sau sexuale împlinitoare. Aceștia asigură servicii de bază, cum ar fi distribuția de metode contraceptive, servicii de sănătate maternală, programe de prevenție HIV/SIDA, acces la servicii sigure și legale de avort, și suport pentru victimele violenței sexuale sau a violului.

C. Organizații din societatea civilă

Acestea reprezintă liantul dintre Autoritățile Statului, directive europene sau internaționale și viitori părinți. Scopul lor este să intervină pe o arie largă de domenii și situații cu privire la reproducere, drepturile mamelor și copiilor, servicii medicale sau legale și servicii sociale. De obicei organizațiile non guvernamentale își atribuie prin misiunea lor să vină în completarea și oferirea unei palete mai largi de servicii decât cele oferite de stat.


World Vision

World Vision, este o organizație internațională afiliată religios cu misiunea de a proteja drepturile copiilor și are o prezență semnificativă în România. Organizația este prezentă în România din 1990 și desfășoară programe în sectorul 5 din București și în următoarele județe: Constanța, Cluj, Dolj, Iași, Ialomița, Vâlcea și Vaslui.

În cadrul proiectelor lor au lucrat cu peste 350.000 de copii și adulți din 200 de comunități rurale, în cadrul a 154 de proiecte. Multe dintre aceste programe vizează protecția socială a grupurilor marginalizate în special a femeilor și copiilor din zone defavorizate.

Sos Satele Copiilor

SOS - Satele Copiilor, este o organizație internațională prezentă și în România cu rol în prevenirea abandonului familial și în întărirea familiilor. Are misiunea de a oferi îngrijire copiilor care au rămas fără sprijinul părinților și de a-i proteja pe cei care sunt în prag de abandon sau de a deveni orfani.

Cu o experiență de peste 25 de ani în România și un număr de peste 65.000 de beneficiari, aceasta susține familiile vulnerabile, promovează drepturile copiilor pentru care asigură suport psiho-emoțional și educație.

Salvati Copii

Salvați Copiii, este o organizație internațională cu sucursală în România. Funcționează în regim independent, după un schimb inițial de bune practici. Salvați Copiii România derulează programe de consiliere individuală și de grup pentru copiii victime ale violenței, dar și programe de educație privind prevenția violenței la copii în școli, inspectorate și DGASPC. Finanțarea este obținută la nivel național, fără susținere directă de la organizația centrală. Deși există programe cadru la nivel global în care organizația din România colaborează, Salvați Copiii activează uneori ca organizație expert pentru DGASPC în stabilirea nevoii minorului de consiliere. 

Organizația, în cei peste 29 de ani de activitate, are peste 1.900.000 de copii care au fost implicați în programele și campaniile Salvați Copiii. Organizația are filiale în 11 județe (Argeș, Caraș-Severin, Constanța, Dolj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Suceava, Timiș, Vaslui), peste 6.000 de membri și 2.500 de voluntari activi. În 2018 a cuprins în programele de educație, protecție și informare 313.386 copii, 21.622 cadre didactice, asistenți sociali, alți specialişti și 45.265 de părinți.

Ariile de intervenție includ: sănătate, educație, protecție, drepturile copilului, advocacy și strângere de fonduri. Pe partea de sănătate organizația și-a propus să sprijine acele familii care întâmpină greutăți în creșterea copiilor. Focusul în această zonă se concentrează pe reducerea mortalității infantile, educația pentru sănătate (incluzând educația sexuală, nutriție, și sănătate emoțională) și prevenirea și reducerea tuberculozei. 

Samas Rs

Asociația SAMAS, Este o organizație non-profit, care a dezvoltat singura rețea națională de educatori perinatali (din rândul asistenților medicali și moașelor), specializați în educația prenatală și postnatală, în nutriția mamei și copilului.

Obiectivele asociației pe termen lung sunt:

 • creșterea ratei de alăptare exclusivă,
 • informarea corectă a mamelor despre procesul nașterii,
 • îmbunătățirea stării de sănătate a mamei, dar și a bebelușului, printr-o nutriție echilibrată atât în timpul sarcinii, cât și postnatal.

Asociația SAMAS oferă cel mai extins program de sănătate și suport pentru mame și sugari în primele 1.000 de zile, înainte și după naștere, atunci când pot fi puse bazele unei vieți sănătoase a viitorului adult. Activitatea educatorului SAMAS este inspirată din modelul occidental de educație și sprijin al gravidelor și proaspetelor mame. În țări precum Franța, Germania, Austria sau Elveția, peste 70% din mame apelează la servicii similare.

Educatorul SAMAS este aproape de comunitate în cele 5 centre SAMAS din țară: București, Timișoara, Iași, Pitești, Bistrița, dar și în alte orașe, echipe de educatori perinatali oferind cursuri, consiliere și sfaturi gravidelor și mamelor. 

Socetateadeeducatiecontraceptivasisexuala Rs

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) este o organizație neguvernamentală, care militează pentru promovarea și respectarea accesului liber la informații, educație și servicii de calitate în domeniul sănătății reproducerii. Are o istorie de peste 25 de ani și este membru al The International Planned Parenthood Federation European Network. 

În ultimii 10 ani SECS a jucat un rol major în Programul Național de Planificare Familială și a sprijinit crearea unei rețele coerente de susținători ai sănătății reproducerii în România și în special al planificării familiale. A dezvoltat și a testat programe de creștere a accesului la serviciile de planificare familială pentru populația din mediul rural. A implementat cu ajutorul fondurilor europene un proiect de distribuție de contraceptive prin intermediul comunității, pentru populația de etnie romă. Prin intermediul acestuia, SECS a evidențiat bariere în accesul contraceptivelor (cum ar fi costurile asociate, lipsa documentelor și procesul îngreunat de obținere a actelor. 

A dezvoltat curricula pentru instruirea de bază privind planificarea familială a doctorilor de familie și a asistentelor și a instruit peste 7000 de participanți.